Tài khoản ngân hàng

Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc

Số tài khoản: 007.1000.976.327

Ngân Hàng Vietcombank Hồ Chí Minh